Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

De Kandidaat: degene die door FoxWise aan Opdrachtgever wordt voorgedragen voor indiensttreding, waarin inbegrepen – indien de Kandidaat een rechtspersoon is – elke functionaris of werknemer van de Kandidaat;

Opdrachtgever: de persoon, firma of rechtspersoon met inbegrip van eventuele dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, waaraan de Kandidaat wordt voorgedragen;

FoxWise: FoxWise B.V., gevestigd op Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch.

Opdracht: een door Opdrachtgever aan FoxWise gegeven Opdracht tot het werven en selecteren van kandidaten voor de door Opdrachtgever aangegeven functie;

Opdrachtbevestiging: een door FoxWise aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke bevestiging van de Opdracht, die deel uit maakt van de overeenkomst tussen partijen;

Aanstelling / Aanstellen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk of overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Kandidaat, dan wel het laten ter beschikking stellen van de Kandidaat aan de Opdrachtgever door een derde;

De Voordracht / Voordragen: (I) het overleggen door FoxWise aan Opdrachtgever van een curriculum vitae of informatie ter identificatie van de Kandidaat en / of (II) het houden van een persoonlijk, telefonisch of online sollicitatiegesprek door Opdrachtgever met een Kandidaat.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de Kandidaat wordt Voorgedragen of Aangesteld, dan wel op het moment waarop de Opdrachtgever informatie omtrent de Kandidaat aan derden doorgeeft.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen. Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden of Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze tussen FoxWise en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn bevestigd.

2.4 FoxWise kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

2.5 Nadat u akkoord gaat met de offerte worden de diensten zoals omschreven in gang gezet. FoxWise zet vervolgens de werving en selectie van kandidaten in gang. Met een kandidaat wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die met FoxWise of u op enige wijze in contact is getreden in verband met het mogelijke aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u.

2.6 FoxWise is exclusieve wervingspartner gedurende de afgesproken termijn, tenzij anders overeengekomen. U dient alle kandidaten die zich rechtstreeks bij u melden in verband met de opdracht direct door te verwijzen naar FoxWise.

2.7 U mag de opdracht niet wijzigen zonder toestemming van FoxWise. Stemt FoxWise in met een wijziging, dan mag zij de aanvullende kosten hiervoor in rekening brengen.

2.8 De opdracht eindigt wanneer FoxWise er niet in slaagt binnen de overeengekomen tijdsduur (periode van exclusiviteit) ten minste één kandidaat, voor de te vervullen functie, aan te dragen. U bent dan geen bemiddeling fee verschuldigd, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt in de opdrachtbevestiging. Indien er een opstart fee is betaald, wordt deze in geen geval terugbetaald.

2.9 Indien u de opdracht om welke reden dan ook voortijdig (lees: vóór het verstrijken van de exclusiviteit periode zoals vermeld in de opdrachtbevestiging) beëindigt c.q. intrekt, dient u een cancellation fee te betalen ter hoogte van 50% van de te verwachten bemiddeling fee die is opgenomen in de opdrachtbevestiging.

2.10 Indien u of de kandidaat de (arbeids)overeenkomst binnen de rechtsgeldig overeengekomen proeftijd beëindigt, dan bent u alsnog de bemiddeling fee verschuldigd. De wervings- en selectieprocedure voor diezelfde functie wordt op uw verzoek éénmaal opnieuw uitgevoerd zonder dat opnieuw een bemiddeling fee in rekening wordt gebracht. U dient dan wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• u stelt FoxWise binnen 7 dagen na opzegging schriftelijk op de hoogte;
• de opzegging is niet het gevolg van het niet nakomen van de (arbeids)overeenkomst door u;
• de essentiële kenmerken van de functie zijn niet gewijzigd;
• de beëindiging van de (arbeids)overeenkomst is niet het gevolg van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
• u bent alle voorwaarden uit deze algemene voorwaarden nagekomen;
• u heeft alle door FoxWise gefactureerde bedragen betaald;
• u maakt geen gebruik van een gespreide betalingsregeling.

Artikel 3. Kennisgeving, honoraria en betaaltermijn

3.1 Opdrachtgever stelt FoxWise onmiddellijk in kennis van de Aanstelling van de Kandidaat en stuurt FoxWise binnen 7 dagen na Aanstelling een kopie van de door Opdrachtgever en Kandidaat ondertekende overeenkomst.

3.2 U dient alle kandidaten die zich rechtstreeks bij u melden, in verband met de opdracht, direct door te verwijzen naar FoxWise. Alle Kandidaten die het selectieproces van FoxWise hebben doorlopen, worden beschouwd als Kandidaat van FoxWise.

3.3 In het geval dat de Kandidaat op initiatief van FoxWise aan Opdrachtgever wordt Voorgedragen, bedraagt de bemiddeling fee het percentage dat in de getekende Opdrachtbevestiging staat vermeld van het bruto jaarsalaris dat de Kandidaat zal verdienen op basis van een fulltime aanstelling. Hieronder wordt verstaan het fulltime bruto jaarsalaris van de kandidaat zoals bij definitieve indiensttreding overeengekomen, inclusief vakantietoeslag, 13e maand, gratificatie, eindejaarsuitkering en winstdeling. Om de hoogte van de bemiddeling fee in euro’s te kunnen vaststellen dient u binnen één week na ondertekening een kopie van de met de kandidaat gesloten arbeidsovereenkomst toe te sturen. Het fulltime bruto jaarsalaris geldt als bemiddeling fee ongeacht de vraag of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt.

3.4 Indien een kandidaat binnen 24 maanden na introductie bij u of een met u gelieerde onderneming in dienst treedt, bent u de in de opdrachtbevestiging genoemde bemiddeling fee alsnog verschuldigd. Indien om welke reden dan ook geen bemiddeling fee is overeengekomen, dan bedraagt deze 25 % van het bruto all-in salaris van de kandidaat.

3.5 Opdrachtgever is de bemiddeling fee verschuldigd bij Aanstelling van de Kandidaat, op welk tijdstip FoxWise de factuur aan Opdrachtgever zal sturen.

3.5 U betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand. FoxWise mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

3.6 Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan FoxWise weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 4. Garantieregeling

4.1 Teneinde in aanmerking te komen voor gedeeltelijke restitutie van de bemiddeling fee volgens de voorwaarden als genoemd in artikel 4.2, dient Opdrachtgever de bemiddeling fee van FoxWise binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan en dient hij binnen 7 dagen na beëindiging van de Aanstelling van de Kandidaat, FoxWise van de beëindiging in kennis te stellen.

4.2 Als binnen de tussen de Kandidaat en Opdrachtgever rechtsgeldig overeengekomen proeftijd blijkt dat deze, gelet op de functieomschrijving, niet voldoet aan de daarin gestelde eisen, borgt FoxWise binnen zes weken kosteloos een Voordracht voor een nieuwe Kandidaat, tenzij het niet voldoen aan de eisen een oorzaak heeft die buiten de invloedssfeer van FoxWise ligt, zoals het tewerkstellen van Kandidaat in een andere functie dan de functie waarvoor FoxWise de Kandidaat heeft Voorgedragen,
verandering van vestigingsplaats van Opdrachtgever, in de persoon van de Kandidaat gelegen omstandigheden zoals verhuizing, ziekte en zwangerschap. Restitutie is tevens niet aan de orde in het geval van organisatorische wijzigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zoals een reorganisatie of personeelsinkrimping. Indien FoxWise binnen deze termijn niet slaagt in het doen van een nieuwe Voordracht, wordt 50% van de bemiddeling fee door FoxWise aan de Opdrachtgever gerestitueerd. Indien Opdrachtgever de Kandidaat opnieuw Aanstelt binnen 24 maanden na de datum van beëindiging van de Aanstelling, is Opdrachtgever alsnog de volledige bemiddeling fee aan FoxWise verschuldigd.

Artikel 5. Aanstelling voortvloeiend uit voordrachten

5.1 De Voordracht van Kandidaten is vertrouwelijk. Indien Opdrachtgever informatie met betrekking tot een door FoxWise voorgedragen Kandidaat doorgeeft aan een derde, hetgeen leidt tot een Aanstelling door deze derde binnen 24 maanden volgend op de Voordracht, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de door FoxWise gehanteerde bemiddeling fee als bedoeld in artikel 3.3, zonder aanspraak op restitutie.

5.2 Ten aanzien van elke Kandidaat die door Opdrachtgever is aangesteld ten gevolge van of voortvloeiend uit een door of via FoxWise al dan niet rechtstreeks geregelde Voordracht, is de bemiddeling fee als bedoeld in artikel 3.3 verschuldigd binnen 24 maanden volgend op de datum van de Voordracht.

5.3 U mag geen gegevens over kandidaten aan derden doorgeven of kandidaten aan derden voorstellen. Doet u dit binnen 24 maanden toch en resulteert dit in een (arbeids)overeenkomst met de kandidaat, bent u gehouden een fee te betalen van 25 % van het bruto all-in salaris van de kandidaat.

5.4 Bij spontane advisering introduceert FoxWise een medewerker bij u zonder dat sprake is van een opdracht. Indien dit binnen 24 maanden na introductie resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen u en de kandidaat of een aan u gelieerde onderneming, bent u gehouden een fee te betalen van 25 % van het bruto all-in salaris van de kandidaat.

5.5 Indien u met meerdere kandidaten uit dezelfde selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aangenomen kandidaat het overeengekomen honorarium verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

Artikel 6. Geschiktheid en referenties

6.1 FoxWise streeft ernaar de geschiktheid van de aan Opdrachtgever voorgedragen Kandidaten zoveel als mogelijk te waarborgen, door:

 • de identiteit van de Kandidaat vast te stellen;
 • vast te stellen dat de Kandidaat beschikt over de ervaring, opleiding, kwalificaties en alle bevoegdheden die door Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht of die wettelijk of door enige beroepsinstantie worden vereist;
 • vast te stellen dat de Kandidaat bereid is te werken in de functie waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen.
6.2 Tegelijkertijd met de Voordracht van een Kandidaat aan Opdrachtgever stelt FoxWise Opdrachtgever in kennis van de in artikel 6.1 genoemde zaken, voorzover zij hiervan bevestiging heeft ontvangen.

6.3 FoxWise streeft ernaar al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om te zorgen dat Opdrachtgever en de Kandidaat op de hoogte zijn van de door de wet of enige beroepsinstantie gestelde voorwaarden aan het te werk stellen van de Kandidaat in de betrekking waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen.

6.4 Onverminderd de bepalingen uit artikel 6.1, 6.2 en 6.3 dient Opdrachtgever zich te vergewissen van de geschiktheid van de Kandidaat, waarbij Opdrachtgever alle door de Kandidaat aan Opdrachtgever of aan FoxWise overgelegde referenties in aanmerking neemt alvorens de Kandidaat in dienst te nemen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een eventuele tewerkstellingsvergunning en/of enige andere vereiste toestemming tot het verrichten van werkzaamheden door de Kandidaat, voor het regelen van eventuele medische keuringen en/of onderzoek naar de medische geschiedenis van de Kandidaat, en het voldoen aan eventuele medische en andere voorwaarden, kwalificaties of toestemming die vereist is krachtens de wet van het land waarin Kandidaat de werkzaamheden dient te verrichten.

6.5 Teneinde FoxWise in staat te stellen aan haar verplichtingen op grond van artikel 6.1, 6.2 en 6.3 te voldoen, zal Opdrachtgever FoxWise informatie verschaffen ten aanzien van de functie waarvoor Opdrachtgever de Kandidaat in dienst wil nemen, met inbegrip van:

 • het type werkzaamheden dat door de Kandidaat moet worden uitgevoerd;
 • plaats van de werkzaamheden en werktijden;
 • de datum waarop Opdrachtgever de Kandidaat wil laten beginnen;
 • ervaring, opleiding, kwalificaties en alle bevoegdheden die door Opdrachtgever, door de wet of door enige beroepsinstantie van de Kandidaat worden geëist zodat deze in de betrekking voornoemd werkzaam kan zijn;
 • gezondheids- of veiligheidsrisico’s voor zover deze Opdrachtgever bekend zijn, alsmede de door Opdrachtgever genomen maatregelen voor het verhinderen of beheersen van dergelijke risico’s;
 • de duur of verwachte duur van Aanstelling;
 • het vermoedelijke salaris, eventuele onkostenvergoeding en andere uitkeringen;
 • de opzegtermijn van de Kandidaat en de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van FoxWise uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door FoxWise gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting over de laatste drie maanden, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.2 De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, imagoschade, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.

7.3 U vrijwaart FoxWise voor aanspraken van derden. Iedere aansprakelijkheid van FoxWise  vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

7.4 De bepalingen in dit artikel gelden ook voor de moedermaatschappij(en) van FoxWise en alle aan FoxWise gelieerde werkmaatschappijen.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

8.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.

8.2 Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt FoxWise uw persoonsgegevens. FoxWise verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe FoxWise omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van FoxWise. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. FoxWise neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.

8.3 Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@foxwise.nl

Artikel 9. Rechtskeuze, klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden. Als we er samen niet uitkomen, is de rechtbank Den Bosch exclusief bevoegd.

Vind je droombaan !

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Laat je CV en/of LinkedIn profiel bij ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Dan kunnen we samen gaan kijken welke posities bij je ambities passen.